Światowa Krucjata Modlitwy w intencji obrony życia człowieka
[International]


wiadomi ogromu z a, jakiego dokonano w wiecie milion w zamach w na ycie cz owieka: aborcji, eutanazji, manipulacji genetycznych; dostrzegaj c r norakie wsp czesne zagro enia ycia cz owieka; ufaj c mocno w Mi osierdzie i Wszechmoc Tr jjedynego Boga: Boga-Ojca, Syna i Ducha wi tego oraz pot ne or downictwo Naj wi tszej Maryi Panny; rozpoczynamy 13 pa dziernika 2007 roku, w dziewi dziesi t rocznic Objawie Fatimskich w wiatowym Centrum Kultu Mi osierdzia Bo ego w Krakowie- agiewnikach sta modlitw w intencjach:
  • przeb agania Mi osiernego Boga za odrzucony dar ycia,
  • wzrostu szacunku dla ycia ka dego cz owieka od pocz cia a po naturalny kres,
  • zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich kraj w bezwarunkowego prawa do ycia ka demu cz owiekowi od pocz cia do naturalnej mierci.
Dietonus
Three Phase Fat Burner & Appetite Suppressant!
https://www.e-odchudzanie.com.pl/dietonus-opinia.html

Naszymi codziennymi modlitwami będą dziesiątek R a ca wi tego oraz Koronka do Mi osierdzia Bo ego.
Modlitw wspiera b dziemy w miar mo liwo ci czynami mi osierdzia i apostolstwem na rzecz obrony ycia.
Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o w czanie si w to dzie o modlitewne oraz propagowanie go swoich rodowiskach.
Niech ta modlitwa b dzie nasz odpowiedzi na s owa S ugi Bo ego Jana Paw a II zapisane w encyklice Evangelium vitae : Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za ycie, przenikaj ca ca y wiat (EV, nr 100).

Nie wyznaczamy adnych ram czasowych dla uczestnik w tej modlitwy; niech ka dy obro ca ycia sam roztropnie zdecyduje, jak d ugo pragnie uczestniczy w tym modlitewnym dziele.


Światowa Krucjata Modlitwy w intencji obrony życia człowieka zosta a zapocz tkowana na II wiatowym Modlitewnym Kongresie dla ycia, kt ry odby si w Centrum Kultu Mi osierdzia Bo ego w Krakowie- agiewnikach w pa dzierniku 2007 r. Inicjatywa ta zosta a pob ogos awiona przez wielu kardyna w i biskup w z ca ego wiata, m. in. Kard. Stanis awa Dziwisza, Bpa Tadeusza Rakoczego, Abpa Szczepana Weso ego, Bpa Andrzeja Dziub , Bpa Edwarda Frankowskiego. Listy z b ogos awie stwami nades ali m. in. Kard. Angelo Sodano, Kard. Zenon Grocholewski, Kard. Paul Josef Cordes, Kard. Leonardo Sandri, Kard. Audrys Ba kis, Kard. Pedro Rubiano S enz, Kard. Angelo Scola, a tak e Bp. Elio Sgreccia, Abp. J zef Kowalczyk i Kard. Henryk Gulbinowicz.
goji cream


Apelujemy tak e o modlitw w intencji obrony ycia cz owieka w Sanktuarium Bo ego Mi osierdzia w Krakowie- agiewnikach

Codziennie w Godzinie Mi osierdzia 15.00 - 16.00 w wiatowym Centrum Kultu Mi osierdzia Bo ego Krakowie- agiewnikach odmawiajmy Koronk do Mi osierdzia Bo ego, uczestniczymy we Mszy wi tej w wy ej wymienionych intencjach wiatowej Krucjaty Modlitwy w Obronie ycia Cz owieka. Prosimy o zapisy co najmniej 2 dni przed wybranym terminem modlitwy na stronie internetowej: www.lagiewnikimodlitwazycie.pl

Zapraszamy tak e do odwiedzenia serwisu internetowego: www.pro-life.pl


Modlitwa or em obro c w ycia cz owieka


Wiek XX i pocz tek XXI to okres nieko cz cych si masowych zamach w na ycie ludzkie: I wojna wiatowa, II wojna wiatowa ze szczeg ln zbrodni Holocaustu, zbrodnicze rewolucje komunistyczne, masowa aborcja, eutanazja, terroryzm.

Masowe zabijanie pocz tych dzieci rozpocz o si w ubieg ym stuleciu, po legalizacji zbrodni aborcji przez komunistycznego ludob jc W. I. Lenina w Zwi zku Sowieckim w 1920 roku.

Drugim przyw dc , kt ry zalegalizowa cz ciowo zab jstwo nienarodzonych, by ludob jca Adolf Hitler. Ten zbrodniarz w 1936 roku wprowadzi w III Rzeszy prawo zezwalaj ce na zabijanie chorych czy obarczonych wadami dzieci nienarodzonych; w hitlerowskiej III Rzeszy zacz to masowo praktykowa zbrodni eutanazji...

II po owa XX wieku przynios a legalizacj zbrodni aborcji w wielu krajach...

Zestawmy liczby:

  • I wojna wiatowa 10 milion w ofiar,
  • II wojna wiatowa 55 milion w ofiar,
  • wojna z nienarodzonymi miliard ofiar.

Ta wojna trwa i ka dego roku przybywa kolejnych 50 milion w zab jstw pocz tych dzieci, co oznacza, e obecnie ka dego dnia pozbawia si w okrutny spos b ycia codziennie oko o 140 tysi cy nienarodzonych ludzi, oznacza to wi ksz liczb ofiar ni czna liczba zabitych w atakach atomowych w Hiroszimie i Nagasaki.

Sumienie ludzko ci licz cej dzisiaj oko o 6 miliard w os b obci a zbrodnia jednego miliarda zab jstw.

W tym szczeg lnym miejscu, w wiatowym Centrum Kultu Mi osierdzia Bo ego, w Krakowie agiewnikach, wiadomi ogromu win a tak e pot gi Mi osierdzia Bo ego, nie popadamy w zw tpienie, nie tracimy nadziei, ale z ufno ci wo amy: Jezu, ufam Tobie .

Niech mi wolno b dzie tu w tym miejscu, na II wiatowym Kongresie Modlitewnym dla ycia, wobec obro c w ycia z 23 kraj w, z wszystkich kontynent w, przytoczy s owa w. Paw a Aposto a Narod w:

Gdzie jednak wzm g si grzech, tam jeszcze obficiej rozla a si aska, aby jak grzech zaznaczy swoje kr lowanie mierci , tak aska przejawi a swe kr lowanie przez sprawiedliwo wiod c do ycia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego (Rz 5, 20 21).

Niech nas nie przera a straszliwe niwo antykultury mierci, chciejmy dostrzec oczyma wiary ogrom aski Jezusa Chrystusa, kt ra czeka na tych, kt rzy z Pomoc Bo podejm zmagania o obron ycia cz owieka.

Widzimy ogrom zbrodni i jeste my pewni moc naszej wiary, e jest nam, ka demu z nas, przygotowany ogrom aski Wszechmocnego Boga do eliminacji tego straszliwego z a.

Pan Jezus powiedzia :

Pro cie a b dzie wam dane; szukajcie a znajdziecie; ko aczcie, a otworz wam (Mt 7, 7); Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie si wam, tylko wierzcie, e otrzymacie (Mk 11, 24);

Aposto w. Jan zapisa :

Ufno , kt r w Nim pok adamy, polega na przekonaniu, e wys uchuje On wszystkich naszych pr b zgodnych z Jego wol (1J 5, 14).

Czy ktokolwiek z nas mo e w tpi , e nasze pro by, modlitwy o ochron ycia cz owieka nie s zgodne z wol Bo ?

(fragmenty wyst pienia prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obro c w ycia Cz owieka dr in . Antoniego Zi by na II wiatowym Modlitewnym Kongresie dla ycia, 12 pa dziernika 2007 w Krakowie agiewnikach, po kt rym przyj to program wiatowej Krucjaty Modlitwy)

  © International Secretariat of The World Prayer for Life, 2008.

e-mail: secretary@world-prayer-for-life.org